नेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक मानव अधिकारका कुराको व्याख्या संबिधानको भाग तीनमा गरेको छ। यसमा धारा १६ देखी धारा ४८ सम्म मौलिक मानव अधिकारको उल्लेख गरिएको छ। 

2018-08-09 (13).png
2018-08-09 (15).png
2018-08-09 (17).png
2018-08-09 (19).png
2018-08-09 (21).png
2018-08-09 (23).png
2018-08-09 (25).png
2018-08-09 (14).png
2018-08-09 (16).png
2018-08-09 (18).png
2018-08-09 (20).png
2018-08-09 (22).png
2018-08-09 (24).png
2018-08-09 (26).png